Foto saya
cinta dan kasih sayang Ibu tak pernah usai, kasih sayang dan cintanya tetap sama meski anaknya telah tumbuh dewasa, bagi Ibu kita tetaplah anaknya yang dulu, anaknya yang selalu Ibu belai dan peluk dipangkuannya, Ibu memberi segala yang terbaik untuk anaknya, kedudukanmu Ibu begitu mulia dan terhormat.

Selasa, 25 Desember 2012

Kisah Nabi Isa A.S dan Ibunda Beliau

Dengan kekuasaan ALLAH SWT, lahirlah Isa A.S dari rahim Maryam yang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun.

Tatkala mereka melihat hal ini (Maryam mempunyai bayi), padahal mereka tahu bahwa Maryam belum menikah, mereka pun memastikan bahwa anak itu tentunya lahir dari hubungan yang tidak benar. ALLAH  menceritakan:

“Kaumnya berkata: ‘Hai Maryam, sungguh kamu benar-benar telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sama sekali bukanlah pezina.’ Maka Maryam menunjuk kepada anaknya.” (Maryam: 27-29)

Sebagaimana dia diperintahkan. Lalu berkatalah orang-orang yang mengingkari Maryam (sebagaimana firman Allah) berikut :

“Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan ?” (Maryam: 29)

Ketika itu Nabi ‘Isa A.S baru berusia beberapa hari sejak dilahirkan ibunya. Firman ALLAH  menerangkan bagaimana Nabi ‘Isa menjawab pertanyaan mereka:

“Sesungguhnya aku ini hamba ALLAH. Dia memberiku Al-Kitab (Injil) dan menjadikan aku seorang Nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan (memerintahkan pula agar) aku berbakti kepada ibuku dan Dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Kesejah-teraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.” (Maryam : 30-33)

Perkataan yang diucapkan saat beliau masih sebagai bayi yang baru lahir ini, merupakan salah satu tanda kekuasaan ALLAH, sekaligus bukti kerasulan beliau. Dan beliau hanyalah seorang hamba ALLAH. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang Nasrani (Kristen).

Akhirnya terlepaslah ibunya dari tuduhan buruk ini. Karena seandainya Maryam mendatangkan seribu saksi atas kesuciannya dalam keadaan seperti ini, belum tentu manusia akan menerima pembelaannya. Akan tetapi ucapan ini keluar dari Nabi ‘Isa A.S yang masih dalam buaian, sehingga hilanglah semua keraguan yang ada di dalam hati siapapun.

Setelah kejadian ini, manusia pun terbagi menjadi tiga golongan.

Golongan pertama : yang beriman dan membenarkan ucapan beliau serta tunduk kepadanya setelah dia menjadi Nabi. Mereka inilah yang beriman dengan sebenarnya.

Golongan kedua : yang melampaui batas, yaitu orang-orang Nasrani. Mereka mengemukakan suatu pernyataan yang sudah dikenal, yaitu memposisikan Nabi ‘Isa A.S sebagai Rabb. Maha Suci ALLAH dari ucapan dusta mereka.

Golongan ketiga : yang mengingkari dan menentangnya, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka melemparkan tuduhan kepada ibunya. Padahal ALLAH telah membersihkannya dari tuduhan itu dengan sebersih-bersihnya.

Oleh karena itulah, ALLAH berfirman:

“Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar (kiamat).” (Maryam: 37)

Ketika ALLAH mengutusnya kepada Bani Israil, sebagian ada yang beriman kepadanya, namun banyak pula yang mengingkarinya. Beliau memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat ALLAH dan berbagai keajaiban. Beliau membuat bentuk (burung) dari tanah lalu meniupnya, maka jadilah seekor burung yang hidup dengan seizin ALLAH. Dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, orang yang berpenyakit sopak (belang), serta menghidupkan orang mati dengan seizin ALLAH. Beliau juga mengabarkan kepada Bani Israil apa yang mereka makan dan mereka simpan di rumah-rumah mereka.

Namun demikian, musuh-musuh beliau justru ingin membunuhnya. Maka ALLAH menjadikan kemiripan (fisik) pada salah seorang Hawariyyin (shahabatnya - yakni yang khianat) atau orang lain. ALLAH mengangkat beliau kepada-Nya serta menyucikannya dari upaya pembunuhan. Akhirnya mereka menangkap orang yang diserupakan ALLAH sebagai Nabi ‘Isa A.S, lalu membunuh dan meletakkannya di tiang salib. Mereka telah melakukan dosa dan kejahatan yang sangat besar.

Orang-orang Nasrani (Kristen) mem-benarkan dan mempercayai hal ini, bahkan meyakini bahwa mereka telah membunuh dan menyalibnya. Namun ALLAH menyu-cikan beliau dari semua keadaan ini, firman ALLAH :

“Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh) adalah orang yang diserupakan dengan ‘Isa A.S bagi mereka.” (An-Nisa 157)

Nabi ‘Isa A.S berdakwah di tengah-tengah Bani Israil, mengabarkan berita gembira akan risalah dan kedatangan Nabi Muhammad S.A.W. Namun setelah Nabi Muhammad datang kepada mereka padahal mereka telah mengenalnya (melalui Taurat dan Injil) sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri, mereka berkata :

“Maka berkatalah orang-orang kafir di antara mereka: ‘Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata’.” (Al-Ma`idah: 110)

Beberapa Pelajaran dari Kisah Ini

1. Nadzar itu telah disyariatkan sejak umat sebelum kita. Nabi bersabda mengenai masalah in i:

“Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah maka hendaklah dia menaati-Nya. Dan barangsiapa bernazar hendak durhaka kepada Allah, maka janganlah dia mendurhakai-Nya.” (Shahih, HR. Al-Bukhari dari ‘Aisyah)

2. Termasuk kenikmatan yang ALLAH berikan kepada seseorang adalah dia berada di bawah pengawasan atau pemeliharaan orang yang shalih. Karena seorang pembimbing dan pengawas mempunyai pengaruh sangat besar dalam kehidupan orang yang dibimbing dan yang berada di bawah pengawasannya. Baik akhlak maupun adab sopan santunnya. Karena itulah diperintahkan bagi para pendidik atau pembimbing untuk memperhatikan pendidikan yang baik, selalu memberikan dorongan untuk berakhlak yang baik, dan memperingatkan agar menjauhi akhlak yang buruk kepada orang yang dibimbingnya.

3. Adanya karamah para wali ALLAH. Dalam kisah ini, ALLAH memberikan kemuliaan (karamah) kepada Maryam dengan beberapa perkara:

- ALLAH memberinya jalan untuk berada di bawah bimbingan dan pengawasan Nabi Zakariya A.S setelah terjadi perselisihan mengenai urusannya.

- ALLAH memuliakannya dengan rizki yang selalu datang dari ALLAH untuk dirinya tanpa suatu sebab yang wajar.

- ALLAH memuliakannya dengan adanya ‘Isa A.S yang dilahirkannya dan ucapan malaikat kepadanya, juga perkataan Nabi ‘Isa A.S yang masih dalam buaian, yang kesemua itu menenteramkan hatinya. Jadi, terkumpul dalam masalah ini karamah seorang wali dan mu’jizat seorang Nabi.

4. Dikisahkan beberapa ayat (tanda kekuasaan) ALLAH yang demikian besar yang ALLAH berikan kepada Nabi ‘Isa A.S. Seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit buta serta sopak, dan sebagainya.

5. Kemuliaan yang ALLAH berikan kepada Nabi ‘Isa A.S dengan menjadikan Hawariyin dan para pembela, baik ketika beliau masih hidup maupun sesudah meninggalnya, yang menyebarluaskan dakwah dan membela agamanya. Oleh karena itu, bertambahlah pengikutnya. Di antara mereka ada yang tetap beragama dengan lurus, yaitu mereka yang beriman kepadanya secara hakiki, beriman pula kepada para Rasul.

Di antara mereka ada pula yang menyimpang, yaitu orang-orang yang melampaui batas terhadapnya. Merekalah mayoritas manusia yang mengaku-aku sebagai pengikut Nabi ‘Isa, padahal sesungguhnya mereka adalah orang yang paling jauh darinya.

6. ALLAH memuji Maryam sebagai seorang wanita yang sempurna sikap tashdiq-nya (beriman dan membenarkan). Yakni, dia membenarkan dan beriman kepada semua firman (kalimat) Rabbnya, Kitab-Kitab-Nya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Sifat ini tentu saja menunjukkan pula bahwa dia adalah seorang wanita yang mempunyai ilmu yang kokoh (rasikh), ibadah yang tidak pernah berhenti, dan khusyu’ (tunduk) kepada ALLAH. Dan ALLAH telah memilih dan melebihkannya di atas sekalian wanita di dunia ini.

7. Diterangkannya kisah ini atau berita lainnya kepada Nabi Muhammad S.A.W secara terperinci dan sesuai dengan kenyataannya, merupakan bukti-bukti risalah dan tanda-tanda kenabian beliau. Sebagaimana firman ALLAH :

“Yang demikian itu adalah sebagian dari berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (hai Muhammad).” (Ali ‘Imran: 44)


dikutip dari http://asysyariah.com

3 komentar:

  1. kuasa Tuhan kn? :) tiada yang mustahil...

    BalasHapus
  2. Minta Izin copas semua isi blog...10 post pertama saya tidak cantumkan sumber... tp stlh 10 post saya cantumkan... mudah2an agan lihat komen saya ini... saya minta izin untuk post semuanya...terima kasih.....

    BalasHapus